ΟΑΕΔ – Δεύτερη επιχειρηματική ευκαιρία πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας

plan a b 1250x729 1

Βασικός στόχος της δράσης είναι η επανένταξη στην αγορά εργασίας ανέργων πρώην αυτοαπασχολούμενων οι οποίοι διέκοψαν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και στους οποίους δίδεται δεύτερη ευκαιρία να επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά δημιουργώντας μια νέα επιχείρηση.

Επιλέξιμοι στην παρούσα δράση είναι όσοι έχουν την ιδιότητα του ανέργου και για τους οποίους ισχύουν :

  1. Έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 και έως 31/10/2020.
  2. Δεν έχουν μεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιο τους, σε επιχείρηση η οποία ανήκε σε συζύγους ή πρόσωπα α΄ ή β΄ βαθμού συγγένειας,
  3. Δεν έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελματική/επιχειρηματική δραστηριότητα από1/11/2020 έως τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης
  4. έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας τη μηνιαία εισφορά ύψους 10 ευρώ για τουλάχιστον ένα έτος ή να την έχουν ρυθμίσει και να είναι ενήμεροι με τους όρους της ρύθμισης.
  5. Έχουν εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις τυχόν οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)
  6. Δεν έχουν ενταχθεί σε προηγούμενα προγράμματα Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΝΕΕ) του ΟΑΕΔ από την 1η/1/2008 και εφεξής

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.

Μετά τη λήξη του δωδεκαμήνου οι δικαιούχοι δεσμεύονται να διατηρήσουν τις επιχειρήσεις τους για άλλους τρεις (3) μήνες.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν μαζί μας στο τηλέφωνο 2681029080 – email – aimiliakokkineli@gmail.com