2017

Καταθέσαμε πρόταση στο Δήμο Αρταίων με όλα τα απαιτούμενα βήματα για τη δημιουργία ενός ευρύτερου και ανεξάρτητου φορέα διαχείρισης της τουριστικής και αγροτικής τοπικής ανάπτυξης, ο οποίος πιστεύουμε ότι θα επιλύσει το βασικό πρόβλημα της έλλειψης οργάνωσης και συντονισμού που ταλανίζει την περιοχή, και θα έχει ως σκοπό την αξιοποίηση, την υγιή εκμετάλλευση, την προβολή και προώθηση των πόρων της περιοχής μας. Περιγράφηκαν οι ιδέες της δημιουργίας συστήματος πιστοποίησης ποιότητας προϊόντων/υπηρεσιών, ομάδων έργου ή επιτροπών, κ.α.