2016

Αποτελέσαμε κλαδικοί σύμβουλοι των παρακάτω Σωματείων – Συλλόγων και των επιχειρήσεων – μελών τους:

  • Αξιοποίηση των πόρων της περιοχής μέσω της συλλογικής οργάνωσης και τον συντονισμό (http://www.artabakery.gr/)
  • Σωματείο Ξυλουργών και Επιπλοποιών Ν. Άρτας “η Αγία Παρασκευή” ( http://www.artaxylourgeia.gr/
  • Ένωση Βιοτεχνών-Επισκευαστών Αυτοκινήτων & Μηχανημάτων Ν.Άρτας (http://www.artasynergeia.gr/)

στο πλαίσιο του Προγράμματος “Διαρθρωτική Προσαρμογή μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που απασχολούν 1-49 άτομα, εντός της Οικονομικής κρίσης” . Συμμετείχαν περίπου 50 επιχειρήσεις σε δράσεις κατάρτισης και συμβουλευτικής με σκοπό την αναδιάρθρωση των επιχειρηματικών τους διαδικασιών, την ενίσχυση της προβολής τους, την απόκτηση χρήσιμων εργαλείων για την αναβάθμιση της λειτουργίας τους. Τα κυριότερα από αυτά ήταν:

  • το σύστημα μέτρησης απόδοσης, μέσω κατάλληλων ερωτηματολογίων,
  • οι ανωτέρω κλαδικές ιστοσελίδες και
  • η κοινότητα συνεργασίας, που θα μπορούσε να αποτελέσει εργαλείο για την μεταξύ τους επικοινωνία και τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας.